ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОЗПСБ


Целите на организацията са следните:

да съдейства за демократичното и икономическото развитие на България и за интегрирането й в Европейските структури;
да работи за подобряване взаимодействието между гражданските и обществено-политическите структури;
да обедини и организира земеделските стопани,собственици на земя и всички свързани със земеделското производство;
в една независима професионална организация за защита на техните интереси;
да работи за развитие на българското земеделие и на всички браншове,свързани с него;
да защитава икономическите интереси на своите членове;
да подпомага професионалното,културното,образователното и моралното развитие на своите членове;
да посочва и упълномощава свои представители в държавните и обществени органи.

Средства за тяхното постигане са:

създаване на образователни и квалификационни програми;
разпространение и информация сред членовете и поддръжниците си;
на български и световни открития и съвременни технологии в областта на земеделието;
установяване на контакти и сътрудничество с други български и международни организации;
издаване на съюзен печатен орган;
провеждане на беседи,симпозиуми и конференции;
по национални и глобални проблеми,касаещи земеделието.